„ROLLER KÁLMÁN ÖSZTÖNDÍJ”

A Soproni Alumni Vancouveri csoport tagjai - az 1956-os események során Kanadában letelepedett egykori soproni hallgatók képviseletében - ösztöndíjat alapítottak volt dékánjuk emlékét megőrizendő, a jó tanulmányi eredményű, szociálisan hátrányos helyzetű erdőmérnök hallgatók jutalmazására.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar dékánja a jutalmazás feltételeinek kidolgozására megalakította a Roller Kálmán Ösztöndíj Bizottságot, melynek tagjai:

Elnök: az Erdőmérnöki Kar mindenkori dékánja

Tagok: az Erdőmérnöki Kar mindenkori dékánhelyettesei

Dr. Illyés Benjamin okleveles erdőmérnök

HÖK képviselő

 

A jutalmazásra kapott pénzösszeg a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán elkülönített számlán kezelendő, felhasználásáról a Dékáni Tanács dönt.

 

A kitüntetésre azok az erdőmérnök hallgatók pályázhatnak, akik

-          legalább 120 kreditet szereztek tanulmányaik során,

-          a pályázás időpontját megelőző két szemesztert legalább „jó” rendű (min. 4,00) tanulmányi ered­ménnyel zárták le,

-          a 2014/2015-ös tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a Karon.

 

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik

-          szociális rászorultságukat igazolják,

-          kiemelkedő sport- és/vagy kulturális, közéleti, illetve szakmai tevékenységet (pl.: TDK) folytatnak;

-          tevékenységükkel a selmeci-soproni hagyományok megőrzéséhez hozzájárulnak;

 

A pályázat tartalmazza:

-          a pályázó személyi adatait (név, születési hely, év, hónap, nap, anyja neve, sz.ig.sz., állandó lakhely, év­fo­lyam);

-          az utolsó két lezárt szemeszter tanulmányi eredményét (leckekönyv másolata);

-          nyelvvizsga bizonyítvány másolatát;

-          az egyéb pályázati feltételekben foglaltak leírását (esetleges igazolásokkal);

-          a pályázók egy rövid dolgozatát (kb. 2 oldal), melyben foglalkoznak az 1956-os soproni történelmi eseményekkel, dr. Roller Kálmán dékán munkásságával, és a soproni-selmeci hagyományok szellemében az időszak diákéletével.

 

A pályázatokat a Bizottság szótöbbséggel bírálja el. Szavazategyenlőség esetén a dékán szavazata dönt. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2014. május 30. (péntek) 12:00.

 

A pályázatokat az Erdőmérnöki Kar dékánjának címezve, az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hi­va­ta­lában kell leadni, 1 példányban, nyomtatott formában. Kérjük, hogy a pályázatokat elektronikusan is küldjék meg az erdeszdekani@emk.nyme.hu e-mail címre!

 

Egy pályázó csak egyetlen alkalommal részesülhet a kitüntetésben. A nyertes pályázók oklevélben és pénzjutalomban részesülnek (évente legfeljebb 5 pályázó).

 

Az oklevelet és a pénzjutalmat az Erdőmérnöki Kar dékánja az EMK tanévnyitó ünnepélyén adja át.

 

 

Sopron, 2014. március 5.

 

Prof. Dr. Lakatos Ferenc

                                                                                                              dékán

Linkek:

Kapcsolódó hírek: