A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KARA PÁLYÁZATOT HÍRDET DOKTORI (PhD) KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Karán a doktori (PhD) fokozat megszerzésére a pályázók az alábbi képzési formák közül választhatnak:

- a) szervezett nappali tagozatos doktori (PhD) képzés (állami vagy egyéb ösztöndíjjal)

- b) szervezett esti tagozatos doktori (PhD) képzés

- c) egyéni felkészülők részképzése

Jelentkezési határidő: 2014. június 14.

A doktori képzésre pályázhatnak mindazok, akik:

-          a választott tudományterület jellegének megfelelő legalább jó rendű egyetemi oklevelet szereztek vagy más olyan egyetemi végzettséggel rendelkeznek, amely a választott tudományágban (doktori iskolában) a szükséges megalapozó szakmai ismereteket biztosítja, (Az adott elvételi bizottság a legalább jó rendű oklevéllel kapcsolatos követelménytől eltekinthet, a felvételi eljárás során azonban ilyen esetben az oklevél minősítésére pont nem adható.)

-          jártassággal rendelkeznek kísérleti, módszertani kérdésekben

-          legalább egy világnyelvből legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával rendelkeznek

-          pályázatukban olyan kutatási témát javasolnak, amelyet a fogadó intézet (tanszék) –előzetes tájékozódás és meghallgatás alapján- művelésre alkalmasnak ítél, és a fogadókészségét írásban kinyilvánítja, a témakiírások a következő oldalakon érhetőek el:

Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=84

Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola:

Egyéni felkészülési formára jelentkezőknél követelmény:

            -legalább öt éves kutatói munka, jelentős saját kutatási eredményekkel,

            -jelentős publikációs tevékenység, amelynek követelményszintje a szakterületek

            sajátosságainak megfelelően kerül megállapításra,

            -a fokozatszerzés feltételeként előírt idegen nyelvismeret igazolása már a felvételkor,

            -egy elismert hazai szaktekintély (egyetemi tanár, MTA doktora, MTA tagja) ajánlólevele.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

-          önéletrajz

-          egyetemi oklevél és leckekönyv hiteles másolata,

-          idegen nyelvtudást igazoló irat(ok),

-          tudományos és publikációs tevékenység dokumentált ismertetése (szakmai tevékenység dokumentálása: TDK munka, tanulmányi verseny, publikációk különlenyomata, oklevelek stb.) egyéni felkészülésre jelentkezők esetében a tudományos (publikáció) tevékenység dokumentálása, különlenyomatok,

-          a leendő témavezetővel egyeztetett és az ő kézjegyével ellátott kutatási tématerv,

-          a kutatási témát művelő intézet befogadó nyilatkozata a jelölt kutatási terve alapján,

-          a szakterület legalább egy elismert szaktekintélyének írásos véleménye; egyéni felkészülőknél ajánlólevél a jelentkező szakterületének kiemelkedő, nemzetközileg elismert hazai szaktekintélyétől; esti tagozatos hallgatók esetében a kutatóhely igazolása a kutatási feltételek biztosításáról és az oktatáskor szükséges távolmaradás jóváhagyásáról

-          a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A felvételi eljárás:

·          a Felvételi Bizottságok elnökből, legalább két tagból és a doktoranduszok tanácskozási jogú képviselőjéből állnak,

·          a Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok alapján dönt a pályázó felvételi eljárásra bocsátásáról,

·          a Felvételi Bizottság felvételi beszélgetés alapján megvizsgálja a pályázó tudományos munkára való felkészültségét. A vizsgálat kiterjed a doktori téma tudományos kutathatóságára, a problémák megoldását célzó elképzelésekre.

·          A nem szakirányú végzettséggel rendelkezők esetén a Felvételi Bizottság megvizsgálja a pályázónak a választott doktori iskola tudományágában való jártasságát is. Ez alapján kiegészítő szaktárgyak felvételét, vagy különbözeti vizsgák letételét is előírhatja. Az előírt alapozó ismereteket nyújtó szaktárgyakért, különbözeti vizsgákért kredit nem adható.

Döntés a felvételről:

A Felvételi Bizottság a pályázó alkalmasságát pontozási rendszerben értékeli. A felvételi eljárás során a bizottság a benyújtott dokumentumok vagy szóbeli alkalmassági vizsga alapján tesz javaslatot a tudományági doktori tanácsnak a felvételre vagy elutasításra. A felvételre javasolt pályázókat a Felvételi Bizottság az összesített pontszámok alapján doktori iskolánként rangsorolja, a sorrend megállapítása a szervezett képzésben részt vevő nappali és esti tagozatosok esetében, valamint a részidejű (egyéni) képzésben résztvevők esetében külön-külön történik. A tudományági doktori tanácsának a felvételre kerülő doktoranduszok személyéről hozott döntési javaslatát az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács hagyja jóvá.

 

A felvételi döntés: várhatóan 2014. július közepe

 

Juttatások, költségtérítéssel kapcsolatos információk:

A doktoranduszok juttatásait a hatályos jogszabályok határozzák meg.

Az államilag támogatott képzés költségeinek többségét a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, a költségtérítéses képzés költségeit a hallgató viseli. A doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait és kötelezettségeit a felsőoktatási törvény, külön jogszabályok és az Egyetem szervezeti és működési szabályzata határozzák meg.

Költségtérítés:

Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok költségtérítést fizetnek. Ennek egy féléves összege magyar állampolgárok, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső doktoranduszok, közöttük a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a minimálbér 1,2-szerese. Harmadik ország állampolgárságával rendelkező költségtérítéses doktoranduszok esetén a költségtérítés félévi összege a minimálbér 6-szorosa.

 

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar akkreditált doktori iskolái és programjai

Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok DI., vezetője: Prof. Dr. Faragó Sándor DSc

Programok:    Erdei ökoszisztémák ökológiája és diverzitása (Prof. Dr. Mátyás Csaba akadémikus)

             Az erdőgazdálkodás biológiai alapjai (Prof. Dr. Koloszár József CSc)

             Erdővagyon-gazdálkodás (Prof. Dr. Lett Béla CSc)

             Erdészeti műszaki ismeretek (Prof. Dr. Horváth Béla CSc)

             Vadgazdálkodás (Prof. Dr. Faragó Sándor DSc)

             Természetvédelem (Prof. Dr. Bartha Dénes DSc)

Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola, vezetője: Prof. Dr. Mátyás Csaba akadémikus

Programok:    Biokörnyezettudomány (Prof. Dr. Albert Levente DSc)

             Geokörnyezettudomány (Prof. Dr. Szarka László DSc)

                         Környezetpedagógia (Kovátsné Dr. Németh Mária CSc)

             Geoinformatika (Prof. Dr. Márkus Béla CSc)

             Geomorfológia (Prof. Dr. Veress Márton DSc)

             Környezetfizika (Prof. Dr. Kolláth Zoltán DSc)

További felvilágosítás, a pályázathoz szükséges jelentkezési lap, és a pályázat benyújtásának helyei:

Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola és Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola ügyeiben:

Doktori előadó: Majercsákné Zelenák Andrea

9400 Sopron, Ady Endre u. 5. Tel: (99) 518-135, E-mail: doktori.iskola.emk@emk.nyme.hu

Sopron, 2014. március 10.

Prof. Dr. Lakatos Ferenc dékán

 

Linkek:

Kapcsolódó hírek: