Jankó Sándor Díj

Jankó Péter, az Egyetem egykori Erdészeti Földméréstani Tanszéke vezetőjének unokája Jankó Sándor díjat alapított, Jankó Sándor professzor emlékét megőrizendő, az Erdőmérnöki Karon, a geomatika, az erdőfeltárás és a vízgazdálkodás területén jó tanulmányi eredményt elért, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók jutalmazására.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar dékánja a Díj elnyerésére beadott pályázatok elbírálására megalakítja a Jankó Sándor Díj Bizottságot, melynek tagjai:

Elnök:    az Erdőmérnöki Kar mindenkori dékánja

Tagok:   az Erdőmérnöki Kar mindenkori kutatásért felelős dékánhelyettese

a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet mindenkori igazgatója

a Földmérési és Távérzékelési, az Erdőfeltárási és a Vízgazdálkodási intézeti tanszékek vezetői

HÖK képviselő

Titkár: a mindenkori hivatalvezető

 

A jutalmazásra kapott pénzösszeg a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán külön témaszámon kezelendő, felhasználásáról a Jankó Sándor Díj Bizottság dönt.

A kitüntetésre azok pályázhatnak, akik:

-          MSc vagy osztatlan képzésben, az adott tanulmányi évben fejezik be tanulmányaikat és diplomamunkájukat a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézetben készítették;

-          doktorjelöltként az adott tanulmányi évben védték meg a geomatika, vagy erdőfeltárás vagy a vízgazdálkodás területén készített PhD értekezésüket.

 

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik

-          a pályázás időpontját megelőző két szemesztert legalább „jó” rendű (min. 4,00) tanulmányi eredménnyel zárták le,

-          a diplomamunkájuk védésén vagy PhD értekezésük nyilvános vitáján kiemelkedő teljesítményt nyújtottak,

-          tevékenységükkel a selmeci-soproni hagyományok megőrzéséhez hozzájárulnak.

 

A pályázat tartalmazza:

-          a pályázó személyi adatait (név, születési hely, év, hónap, nap, anyja neve, sz.ig.sz., állandó lakhely, év­fo­lyam);

-          az utolsó két lezárt szemeszter tanulmányi eredményét (leckekönyv másolata);

-          nyelvvizsga bizonyítvány másolatát;

-          az egyéb pályázati feltételekben foglaltak leírását (esetleges igazolásokkal).

 

A pályázatokat a Bizottság szótöbbséggel bírálja el. Szavazategyenlőség esetén a dékán szavazata dönt. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2014. június 16. (hétfő) 12:00

 

A pályázatokat az Erdőmérnöki Kar dékánjának címezve, az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hi­va­ta­lába kell leadni, 1 pld-ban, nyomtatott formában. Kérjük, hogy a pályázatokat elektronikusan is küldjék meg az erdeszdekani@emk.nyme.hu e-mail címre!

 

Egy pályázó csak egyetlen alkalommal részesülhet a kitüntetésben. A nyertes pályázók oklevélben és pénzjutalomban részesülnek (évente legfeljebb 3 pályázó).

 

Az oklevelet és a pénzjutalmat az Erdőmérnöki Kar dékánja az EMK tanévzáró ünnepélyén adja át.

 

Sopron, 2014. május 16.

 Prof. Dr. Lakatos Ferenc

  dékán

Linkek:

Kapcsolódó hírek: