ERASMUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014/2015.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara a 2014/2015. tanévre kötött Intézményi Szerződés és a kétoldalú szerződések alapján pályázatot hirdet külföldi felsőoktatási intézményekben folytatható ERASMUS ösztöndíjas tanulmányok folytatására.

 
Pályázhat a NYME-EMK mindazon hallgatója, aki:

 • az Egyetemmel a pályázat beadásakor és a megcélzott időszakban folyamatos hallgatói jogviszonyban áll, az intézményben diplomát, illetve oklevelet adó képzésben részesül (felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a BSc képzés végeztével a jogviszony megszűnik);
 • már elvégezte tanulmányai első évét (két lezárt félévvel rendelkezik),
 • az ERASMUS mobilitási ösztöndíj teljes ideje alatt a küldő intézmény beiratkozott hallgatója, és diplomáját/oklevelét, sem a hallgatói cserét megelőzően, sem az alatt még nem szerezte meg;
 • alap- vagy másoddiplomás, illetve PhD képzésben vesz részt a küldő intézményben;
 • nappali, esti vagy levelező tagozaton tanul a küldő intézményben;
 • magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve huzamos tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal rendelkezik.

 
Az Erasmus ösztöndíj alapszabályai:

 • Magyar felsőoktatási intézmények hallgatói csak az Európai Unió országaiba utazhatnak ERASMUS ösztöndíjjal. Nem magyar állampolgárságú, Magyarországon tanuló hallgatók saját országukba nem utazhatnak ERASMUS ösztöndíjjal (Pl.: Egy itt tanuló német állampolgárságú hallgató nem kaphat ösztöndíjat német egyetemre.)
 • Az ERASMUS mobilitási ösztöndíjak időtartama minimum 2 hónap vagy legalább egy teljes tanulmányi terminus, illetve maximum egy teljes tanév.
 • Az ERASMUS ösztöndíj időtartama alatt a hallgató nappali tagozatos alap, illetve posztgraduális részképzésben vehet részt, elkészítheti diplomamunkáját, illetve a fogadó intézmény által szervezett szakmai gyakorlaton vehet részt.
 • Szakmai gyakorlaton csak az a hallgató vehet részt, akinek szakmai gyakorlata során felmerülő azonos költségeit nem részesíti támogatásban a LEONARDO DA VINCI vagy más Európai Uniós program. A hallgató tanulmányi programjának részét nem képező kutatási tevékenység nem támogatható.
 • A hallgató a teljes tanévet meghaladó, de maximum 12 hónap ERASMUS mobilitási ösztöndíjban akkor részesülhet, ha a tanulmányi program mellett szakmai gyakorlaton is részt vesz.
 • Egy hallgató ERASMUS ösztöndíjban tanulmányainak minden periódusában részesülhet.
 • A tanulmányok teljes elismerése érdekében a partnerintézmények minden hallgató esetében a kiutazást megelőzően írásban megállapodnak abban a tanulmányi programban (háromoldalú Tanulmányi Szerződés), amelyet a hallgatónak az ERASMUS tanulmányok ideje alatt a fogadó intézményben el kell végeznie. A küldő intézmény ezt beszámítja a hallgató itthoni tanulmányi kötelezettségeibe. A küldő intézmény a hallgatót az Erasmus tanulmányok elvégzése miatt halasztásra, pótvizsga letételére semmilyen formában nem kötelezi.


A pályázat feltételei:

 • a pályázó a külföldi felsőoktatási intézmény oktatási nyelvét legalább középfokú szinten ismeri;
 • jó tanulmányi eredmény (tanulmányi átlag legalább 3,51),
 • a tanulmányok folytatására kidolgozott programtervezet (ezt a külföldi intézmény kurzuskínálatának, valamint az NYME-EMK tanterveinek ismeretében a hallgató tervezi, nevezetesen, mit kíván hallgatni a vendéglátó intézményben, azt mennyiben hasznosíthatja itteni diplomájának megszerzésekor),
 • szóbeli elbeszélgetésen való részvétel (megadott időpontban).

 
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • kitöltött pályázati űrlap (az űrlap beszerezhető a kari ERASMUS koordinátortól, illetve letölthető az EMK honlapjáról) – ide lehetne a csatolt pályázati űrlapot belinkelni
 • motivációs levél (a hallgató érdeklődési köréről, motivációjáról max. egy egyoldalas leírás, tématerv) magyar és idegen nyelven,
 • nyelvismeret igazolása,
 • hiteles leckekönyv-másolat.

 
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
•         TDK tevékenység
•         a szak egy oktatójának ajánlólevele
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 5. péntek
 
A pályázatot 1 példányban kell benyújtani az EMK dékánjának címezve, a kari ERASMUS koordinátor számára.
A pályázható felsőoktatási intézmények listáját az 1. melléklet tartalmazza.
 
A NYME a pályázatot elnyert hallgatóval – az ERASMUS Nemzeti Iroda által közzétett alapelvek szellemében – tanulmányi szerződést köt, amelyben a szerződést kötő felek a következőkben állapodnak meg:

 • A hallgató külföldi tanulmányai alatt is a Nyugat-magyarországi Egyetemmel áll hallgatói jogviszonyban.
 • A Kar a hallgató külföldi tanulmányait teljes egészében elismeri.
 • A hallgató akkor vehet részt a hallgatói mobilitási programban, ha ehhez megfelelő saját forrású anyagi fedezettel rendelkezik. Az ERASMUS program a Kar által erre kijelölt hallgatóknak ösztöndíj-hozzájárulást biztosít.
 • A hallgató kötelezi magát arra, hogy a fogadó országban intézményben támogatásért, segélyért nem folyamodhat, engedély nélkül munkát nem vállalhat, a hallgatói munkavállalásra vonatkozó jogszabályokat betartja.
 • Ösztöndíj-hozzájárulás csak annak a hallgatónak fizethető ki, aki minimum
 • 50 EURhó összeggel hozzájárul havi megélhetési költségeihez.
 • A hallgató jogosult mindazon anyagi juttatásokra, amelyek őt az intézmény beiratkozott hallgatójaként megilletik, illetve köteles befizetni mindazon díjakat, amelyeket a küldő intézmény számára előír.
 • A fogadó intézmény a beérkező hallgatótól semmilyen,az intézményt megillető díjat (tandíj, vizsgadíj, beiratkozási díj, könyvtár, illetve laboratórium használati díj stb.) semmilyen körülmények között nem kérhet. Ez a szabály azonban nem vonatkozik a különböző szolgáltatások díjára (biztosítás, diákszervezetek tagsági díja, fénymásolás stb.), amelyet a fogadó intézmény hallgatóihoz hasonlóan be kell fizetni.
 • A hallgató vállalja, hogy a számára biztosított ösztöndíj-hozzájárulás által nem fedezett, az utazással, valamint a tartós külföldi tartózkodással kapcsolatosban felmerülő költségeket fedezi.

 
A benyújtott pályázatot a Kar ERASMUS Bizottsága bírálja el a beadott dokumentumok, a szóbeli elbeszélgetés és a nyelvi tudásszint felmérése alapján. A Bizottság tagjai a kari ERASMUS koordinátor, az intézmény külügyekért felelős vezetője, az intézetek képviselői, valamint a Hallgatói Önkormányzat képviselője.
 
A bírálatkor figyelembe kell venni a Kar és az intézetek/tanszékek szakmai célkitűzéseit, a hallgató eddigi szakmai tevékenységét, a fogadó intézmény szakmai profilját. A külföldi tanulmányút célja, hogy a hallgató újszerű módon közelíthesse meg azt a szakterületet, amelyből diplomát fog szerezni és azt a tudást, amelyet a fogadó intézményben módja volt megszerezni, minél szélesebb körben alkalmazhassa a későbbiekben.
 
További információ az ERASMUS programról a www.tpf.hu, illetve www.tka.hu internet címen (Pályázatok, Egész életen át tanulás program címszavak alatt) található.