Kutatás

Kutatás

A statisztika módszereinek erdészeti, környezettudományi és műszaki alkalmazásai (Dr. Csanády Viktória, Dr. H. Szováti Erika).
Konkrét szakmai kutatásokban egy- és többváltozós statisztikai vizsgálatok alkalmazása különös tekintettel az egy- és többváltozós nemlineáris regressziós modellekre, trendszámítás alkalmazására. A felsőoktatásban az egyes képzési szintekhez tartozó általános szakmai standard kialakítására irányuló törekvések nyomon követése, a statisztika oktatás módszertana. A STATISTICA programcsomag alkalmazása. 

 

Faházak szezonális hőtárolási lehetőségeinek modellezése (Horváth Tibor).
Faházak éves fűtési energia igényének fedezését megcélzó, szezonális hőenergia tároló rendszerek hőtechnikai vizsgálata, elsősorban végeselem módszerrel. Szenzibilis (az energiát érzékelhető hő formájában tároló) rendszerek használatával jelentősen javítható az épületek energia-hatékonysága, így azok CO2 lábnyoma is nagymértékben csökken. A végeselem módszerrel lehetővé válik a hőtároló rendszerekben zajló hő- és áramlástani folyamatok részletes vizsgálata, és a különféle parametrikus modellek futtatásával optimalizálható az energia tárolás, adott klimatikus viszonyok és fűtési energia-igény mellett.


A Kanizsai-homokvidék vegetációjának kutatása (Horváth Tibor).
Társulások, elsősorban erdőtársulások vizsgálata klasszikus cönológiai és numerikus cönológiai (hierarchikus és nem hierarchikus osztályozás, főkomponens analízis, faktoranalízis) módszerek segítségével. Az erdők természetességi állapotának vizsgálata, összefüggések keresése a történelmi tájhasználat és az erdők természetessége között.

 

Nem-euklideszi geometriák, diszkrét geometria és alkalmazásai (Dr. Horváth Jenő, Dr. Németh László).
Hiperbolikus és szférikus terek (magasabb dimenziós is) szabályos felosztásainak vizsgálata. Elemi nem-euklideszi geometriai témák. Modellek, a modellek szerepének vizsgálata tételek bizonyításánál.

 

Többszörös rácsszerű körelhelyezések és fedések sűrűségének, szorosságának ill. lazaságának vizsgálata (Dr. Horváth Jenő).
Jelentős eredmény a 4- és 5-dimenziós rácsszerű szoros gömb-elhelyezések meghatározása. Ugyancsak eredmények születtek gömbelhelyezések szorosságának vizsgálatában hiperbolikus és szférikus terekben. A -rendszerek tömörségének vizsgálata állandó görbületű terekben.

 

Diofantikus egyenletek, rekurzív sorozatok, kombinatorikus számelmélet (Dr. Szalay László).
A nyilvános kulcsú titkosítási eljárások felfedezésével a matematika királynője, a számelmélet ismét az érdeklődés középpontjába került.
A diofantikus egyenletek olyan egyenletek, melyek megoldását egész számokban, racionális számokban vagy a racionális számtest bővítéseinek algebrai egészeiben keressük. Elsősorban a lineáris rekurzív sorozatokhoz köthető diofantikus egyenleteket vizsgáljuk, valamint a polinomiális-exponenciális típusúakat. A kombinatorikus számelméleten belül a Pascal háromszög és annak általánosításai, a bennük szereplő különböző matematikai objektumok tulajdonságait kutatjuk.
A fenti témákban magyar, osztrák, angol, bolgár, török, amerikai, kanadai, mexikói, marokkói, algériai, indiai, kínai, japán, ausztrál kollégákkal működünk együtt.

 

Hiperbolikus Pascal hármomszögek (Dr. Szalay László, Dr. Németh Lászó). 
A klasszikus Pascal háromszöget a hiperbolikus sík (tér) mozaikjaira alapozva általánosíthatjuk. Ezen speciális általánosításnak a tulajdonságait vizsgáljuk, keressük a klasszikus Pascal háromszögek jólismert tulajdonságoknak a megfelelőit.

 

A faanyag és a lézerfény kölcsönhatása (Barta Edit).